Volg ons ook op:    

Maak een afspraak online

Voor het schooljaar 2023-2024 staan de volgende zaken gepland.

-Schoolplan Dit schooljaar wordt het nieuwe schoolplan geschreven. Het schoolplan is een 4 jarig beleidssdocument waarin de school haar koers en doelen beschrijft en aangeeft welke zaken opgepakt worden om de doelen te bereiken. Dit document wordt met input van ouders, leerlingen en team opgesteld en na instemming van de MR door de bestuurder vastgesteld.

-NIO (Naar Inclusiever Onderwijs) De school zal de missie /visie van het project NIO  herijken. Een gezamenlijke missie en visie die richting geeft aan ons handelen. Voor inclusiever onderwijs is leiderschap nodig dat een organisatiecultuur en mentaliteit creëert die ruimte biedt aan diversiteit en respect en participatie van iedereen. Dat is een taak voor schoolleiders en bestuurders en  ook voor alle andere betrokkenen in en om de school met de missie en visie als uitgangspunt.

- Frysk en Burgerschap en sociale integratie.Welke doelen hanteren we als school? Hoe wordt dit aanbod in de groepen weggezet zodat  een doorlopende leerlijn gewaarborgd is? Wat en hoe worden vaardigheden van leerlingen gevolgd op de vakken. De schoolafspraken worden vastgelegd in een onderwijsplan/borgingsdocument.

Naast de genoemde plannen worden ook de fusiegesprekken opgestart. Dit proces overstijgt het schooljaar.